THÔNG TIN DỰ AN:

Tên công trình : Xây dựng văn phòng và nhà xưởng cho thuê C.TY Thái Hòa
Ðịa điểm : KCN Điểm Thụy, Phổ Yên, Thái Nguyên
Tên khách hàng: 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 2019 - 2020